گروه مهندسی
مکان سیستم

آموزش Asp.Net MVC 5

آموزش خصوصی asp.net mvc 5.2

تدریس مباحث کاربردی و بر اساس تعریف پروژه

شماره تماس 09125796851

بهمن رشیدی

آموزش خصوصی و گروهی Asp.Net MVC 5

عناوین دوره:

 • آموزش مبانی برنامه نویسی
 • آموزش مفاهیم C# 5
 • HTML 5, CSS 3
 • مفاهیم آموزش JavaScript
 • مفاهیم آموزش Jquey 2.0
 • آموزش الگوی MVC
 • آموزش Razor
 • آموزش Repository با Ninject
 • آموزش Navigation
 • آموزش EntityFramwork
 • آموزش Security
 • آموزش Routing
 • آموزش Validation
 • آموزش Filtering
 • آموزش Bundle ها
 • معرفی کامپوننت های kendo ui
ثبت نام کنید
 Sharepoint آموزش خصوصی

نمونه کارها


Project

استفاده از تكنیكهای روز در طراحی سیستم های اطلاعاتی
آموزش خصوصی

آموزش و مشاوره


Consulting

مشاوره در طراحی ،پیاده سازی و خرید نرم افزار های نخصصی .آموزش کارکنان سازمان ها
آموزش خصوصی

سیستم اطلاعات مکانی


Web GIS

طراحی و پیاده سازی سامانه های اطلاعاتی بر مبنای داده های مکانی© 1392 شرکت مکان سیستم 3dWebGIS

web gis دوره آموزش asp.net mvc 5.2آموزش خصوصی web gis آموزش خصوصی