گروه مهندسی
مکان سیستم

پیاده سازی فرآیندهای مکان مبنا با استفاده از امکانات SharePoint

بسیاری از سازمان ها در جهت بهبود کارایی و اتخاذ تصمیمیات دقیق به استفاده از هوش تجاری روی آورده اند. هوش تجاری یا Business Intelligence (BI) در واقع ابزاری است برای آنالیز داده ها به طور دقیق و یکپارچه.
سازمان ها به دنبال بهینه‌سازی فرآیندها از طریق ارزیابی و بهبود عملکرد خود و زیرمجموعه‌های وابسته به خود می‌باشند GIS بعد دیگری را به آنالیز و تحلبل اطلاعات اضافه میکند

به طور کلی GIS به امکانات آنالیز و تحلیل SharePoint Business Intelligence قدرت دو چندانی را اضافه خواهد کرد. .

با ما تماس بگیرید

  Sharepoint آموزش خصوصی

نمونه کارها


Project

استفاده از تكنیكهای روز در طراحی سیستم های اطلاعاتی
آموزش خصوصی

آموزش و مشاوره


Consulting

مشاوره در طراحی ،پیاده سازی و خرید نرم افزار های نخصصی .آموزش کارکنان سازمان ها
آموزش خصوصی

سیستم اطلاعات مکانی


Web GIS

طراحی و پیاده سازی سامانه های اطلاعاتی بر مبنای داده های مکانی© 1392 شرکت مکان سیستم 3dWebGIS

web gis دوره آموزش asp.net mvc 5.2آموزش خصوصی web gis آموزش خصوصی