گروه مهندسی
مکان سیستم

آموزش Silverlight 5

آموزش خصوصی silverlight 5

تدریس مباحث کاربردی و بر اساس تعریف پروژه

شماره تماس 09125796851

بهمن رشیدی

آموزش خصوصی و گروهی Silverlight 5

عناوین دوره:

 • آموزش مبانی برنامه نویسی
 • آموزش مفاهیم C# 5
 • مفاهیم silverlight
 • آموزش XAML
 • آموزش Layout
 • آموزش Binding
 • آموزش الگوی MVVM
 • آموزش Unity
 • آموزش Dependency Property و Routed Event
 • آموزش WCF RIA Services
 • آموزش استفاده از کامپوننتهای TELERIK
 • آموزش Security
 • آموزش StimulSoft Report
ثبت نام کنید
 Sharepoint آموزش خصوصی

نمونه کارها


Project

استفاده از تكنیكهای روز در طراحی سیستم های اطلاعاتی
آموزش خصوصی

آموزش و مشاوره


Consulting

مشاوره در طراحی ،پیاده سازی و خرید نرم افزار های نخصصی .آموزش کارکنان سازمان ها
آموزش خصوصی

سیستم اطلاعات مکانی


Web GIS

طراحی و پیاده سازی سامانه های اطلاعاتی بر مبنای داده های مکانی



© 1392 شرکت مکان سیستم 3dWebGIS

web gis دوره آموزش asp.net mvc 5.2آموزش خصوصی web gis آموزش خصوصی