گروه مهندسی
مکان سیستم

آموزش Dojo-ArcGisJavascriptAPI-WebGIS

بعد از نصب و پیکر بندی ، نوبت  آن رسید که  از این لایبراری استفاده کنیم.

در این مقاله ما از این لایبرای استفاده کرده تا نقشه های شرکت esri را روی page خودمان نمایش دهیم.

 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://localhost/arcgis_js_api/library/3.13/3.13/esri/css/esri.css" />
  <script type="text/javascript" src="http://localhost/arcgis_js_api/library/3.13/3.13/init.js"></script>
  <script type="text/javascript">
    dojo.require("esri.map");
    function init() {
      var myMap = new esri.Map("mapDiv");
      //note that if you do not have public Internet access then you will need to point this url to your own locally accessible cached service.
      var myTiledMapServiceLayer = new esri.layers.ArcGISTiledMapServiceLayer("http://server.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/NGS_Topo_US_2D/MapServer");
      myMap.addLayer(myTiledMapServiceLayer);
    }
    dojo.addOnLoad(init);
  </script>

در تکه کد بالا ما link  لایبراری های مورد نیاز را به صفحه خودمان اضافه کرده ابم.

در  dojo.require ماژول مورد نیاز ما را Load خواهد کرد.و بعد از این که page ما کاملا load گردید متد  dojo.addOnLoad فراخواتی میشود.

در متد init شی از نوع Map ایجاد میکنیم و آن را در یک Div قرار میدهیم.

 <body class="tundra">
  <div id="mapDiv" style="width:900px; height:600px; border:1px solid #000;"></div>
 </body>

فقط کافی است که  یک تگ div با ایجاد کرده و Id آن را برابر با  mapDiv قرار دهیم... 


آموزش webgis
آموزش webgis

نظرات شما

آیا پرسشی دارید؟

فرستادن دیدگاه

 Sharepoint آموزش خصوصی

نمونه کارها


Project

استفاده از تكنیكهای روز در طراحی سیستم های اطلاعاتی
آموزش خصوصی

آموزش و مشاوره


Consulting

مشاوره در طراحی ،پیاده سازی و خرید نرم افزار های نخصصی .آموزش کارکنان سازمان ها
آموزش خصوصی

سیستم اطلاعات مکانی


Web GIS

طراحی و پیاده سازی سامانه های اطلاعاتی بر مبنای داده های مکانی© 1392 شرکت مکان سیستم 3dWebGIS

web gis دوره آموزش asp.net mvc 5.2آموزش خصوصی web gis آموزش خصوصی