گروه مهندسی
مکان سیستم

آموزش SharePoint Business Intelligence 2013

آموزش خصوصی SharePoint BI 2013

آموزش خصوصی و گروهی business intelligence 2013

عناوین دوره:

 • پیکربندی کردن SharePoint برای Business Intelligence
  • نصب SQL Server Analysis Serveices
  • ایجاد مرکز Business Intelligence
  • پیکربندی سرویس های Excel
  • PowerPivot 2012
  • SQL Server Reporting Services برای SharePoint 2013
  • پیکربندی کردن PerformancePoint Services
  • پیکربندی کردن Visio Services
  • مبانی Office Services
  • آشنایی با Access 2013
 • مفاهیم Business Intelligence و کاربرد آن در شیرپوینت
 • مبانی Reporting Services
 • مفاهیم PerformancePoint Services
 • مفاهیم PerformancePoint Services
 • آشنایی با Users, Profiles و شبکه های اجتماعی
 • مبانی امنیت و Policy در SharePoint 2013
 • Claims-Based Authentication
 • مبانی Office Services
 • مبانی Business Connectivity Service در شیرپوینت
 • مبانی PowerPivot
 • مبانی PowerView
 • پیاده سازی Visio Services
 • پیاده سازی Visio Services
 • آشنایی با End-to-End Solutions
ثبت نام کنید
 Sharepoint آموزش خصوصی

نمونه کارها


Project

استفاده از تكنیكهای روز در طراحی سیستم های اطلاعاتی
آموزش خصوصی

آموزش و مشاوره


Consulting

مشاوره در طراحی ،پیاده سازی و خرید نرم افزار های نخصصی .آموزش کارکنان سازمان ها
آموزش خصوصی

سیستم اطلاعات مکانی


Web GIS

طراحی و پیاده سازی سامانه های اطلاعاتی بر مبنای داده های مکانی© 1392 شرکت مکان سیستم 3dWebGIS

web gis دوره آموزش asp.net mvc 5.2آموزش خصوصی web gis آموزش خصوصی