گروه مهندسی
مکان سیستم

آموزش برنامه نویسی SharePoint 2013

آموزش خصوصی SharePoint Development 2013

آموزش خصوصی و گروهی SharePoint Development 2013

عناوین دوره:

 • مبانی توسعه SharePoint Solutions
 • مروری بر SharePoint App Model
 • معرفی Central Administration
 • کار با SPSite Object
 • کار با SPWeb Object
 • کار با SPWebApplication Object
 • کار با SPFarm Object
 • مبانی Server Object Model
 • مبانی Client Object Model
 • مبانی LINQ to SharePoint
 • آشنایی با تکنولوژی هایClient-side
 • پیاده سازی SharePoint apps
 • پیاده سازی و توسعه Web Part ها
 • مبانی Web template ها در SharePoint
 • آشنایی و پیاده سازی Business Connectivity Services
 • مبانی Authentication و authorization
 • آموزش OAuth در SharePoint
 • آموزش Pakaging و Deployment
ثبت نام کنید
 Sharepoint آموزش خصوصی

نمونه کارها


Project

استفاده از تكنیكهای روز در طراحی سیستم های اطلاعاتی
آموزش خصوصی

آموزش و مشاوره


Consulting

مشاوره در طراحی ،پیاده سازی و خرید نرم افزار های نخصصی .آموزش کارکنان سازمان ها
آموزش خصوصی

سیستم اطلاعات مکانی


Web GIS

طراحی و پیاده سازی سامانه های اطلاعاتی بر مبنای داده های مکانی© 1392 شرکت مکان سیستم 3dWebGIS

web gis دوره آموزش asp.net mvc 5.2آموزش خصوصی web gis آموزش خصوصی