گروه مهندسی
مکان سیستم

آموزش SharePoint Fundation 2013

آموزش خصوصی Sharepoint Fundation 2013

آموزش خصوصی و گروهی Sharepoint Fundation 2013

عناوین دوره:

 • معرفی SharePoint
  • آموزش مبانی SharePoint
  • آموزش نصب SharePoint 2013
 • آموزش SharePoint Team Sites
  • مفاهیم Team Sites
  • Navigating in a team site
  • Viewing all site content
  • Viewing SharePoint on the desktop
 • آموزش SharePoint Libraries and Lists
  • تعریف و استفاده از list
  • Adding a list app to your site
  • Adding a custom list app
  • Using the Import Spreadsheet app
  • Customizing a library
  • Customizing a library
  • Creating a dynamic view
  • Using asset libraries and rich media
 • آموزش عملیات روی Documents
  • تعریف و استفاده از library
  • Opening and saving Office documents
  • Using Check In and Check Out
  • Uploading and creating documents in the library
  • Using your SkyDrive
  • Sharing documents, libraries, and sites
  • Using Check In and Check Out
  • Syncing a document library to your computer
 • مفاهیم SharePoint Sites and SharePoint Site Collections
  • Creating a new site collection
  • Creating a new team site
  • Branding your site
  • Changing the look of your site
  • Editing site navigation
  • Saving a team site as a template
  • Searching in SharePoint
  • Improving search with query rules
  • Using project sites to manage work
 • آموزش Social Networking in sharepoint 2013
  • Viewing your newsfeed
  • Editing your profile
  • Following people, documents, and sites
  • Understanding tags and mentions
  • Microblogging in SharePoint
  • Keeping track of your tasks
  • Viewing your sites
  • Tagging documents and sites
  • Posting on your blog k
  • Managing your blog
  • Changing newsfeed settings
 • آموزش بروز رسانی صفحات
  • app parts
  • Adding an app part
  • Adding a web part t
  • Modifying app and web parts
  • Deleting app and web parts
  • Understanding media and content web parts
  • Displaying images in web parts
  • Creating a wiki page
  • Creating a Web Part page
 • آموزش یک پارچه سازی sharepoint 2013 با Office 2013
  • Outlook 2013 and SharePoint
  • Excel 2013 and SharePoint
  • OneNote 2013 and SharePoint
  • Word 2013 and SharePoint
  • Visio 2013 and SharePoint
  • InfoPath 2013 and SharePoint
 • معرفی Sharepoint 2013 WorlFlows
  • Using out-of-the-box workflows
  • Creating workflows with SharePoint Designer 2013
  • Creating workflows with Visio Premium 2013
 • آموزش Sharepoint 2013 Permissions
  • Viewing group and user permissions
  • Adding users to a security group
  • Deleting users from a security group
  • Creating and modifying security groups
  • Setting unique or inherited permissions
ثبت نام کنید
 Sharepoint آموزش خصوصی

نمونه کارها


Project

استفاده از تكنیكهای روز در طراحی سیستم های اطلاعاتی
آموزش خصوصی

آموزش و مشاوره


Consulting

مشاوره در طراحی ،پیاده سازی و خرید نرم افزار های نخصصی .آموزش کارکنان سازمان ها
آموزش خصوصی

سیستم اطلاعات مکانی


Web GIS

طراحی و پیاده سازی سامانه های اطلاعاتی بر مبنای داده های مکانی© 1392 شرکت مکان سیستم 3dWebGIS

web gis دوره آموزش asp.net mvc 5.2آموزش خصوصی web gis آموزش خصوصی