گروه مهندسی
مکان سیستم

}

آموزش Sql Spatial Data

آموزش خصوصی sql spatial data

تدریس مباحث کاربردی و بر اساس تعریف پروژه

شماره تماس 09125796851

بهمن رشیدی

آموزش خصوصی و گروهی Sql Server Spatial Data

عناوین دوره:

  • SQL آموزش مبانی
  • آموزش مفاهیم Spatial Reference System(سیستم مختصات)
  • آموزش Spatial Datatypes
  • آموزش Creating and Importing Spatial Data
  • آموزش Geocoding , Reverse Geocoding
  • آموزش Route Finding
  • آموزش Triangulation
  • آموزش Reporting Services
ثبت نام کنید
  Sharepoint آموزش خصوصی

نمونه کارها


Project

استفاده از تكنیكهای روز در طراحی سیستم های اطلاعاتی
آموزش خصوصی

آموزش و مشاوره


Consulting

مشاوره در طراحی ،پیاده سازی و خرید نرم افزار های نخصصی .آموزش کارکنان سازمان ها
آموزش خصوصی

سیستم اطلاعات مکانی


Web GIS

طراحی و پیاده سازی سامانه های اطلاعاتی بر مبنای داده های مکانی© 1392 شرکت مکان سیستم 3dWebGIS

web gis دوره آموزش asp.net mvc 5.2آموزش خصوصی web gis آموزش خصوصی